کالاهای پذیرفته شده

در حال حاضر امکان معامله قرارداد آتی، برای 4 کالای زیر وجود دارد:

 1- طلای یک اونسی

 2- سکه طلای طرح امام خمینی

 3- مس مفتول

 4- مس کاتد   

5-زیره سبز

6-کنجاله سویا