اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری نماد شاهدان


  کاظم اکبری----------------------------------------------------------رئیس هیئت مدیره     


بهروز بلوریان--------------------------------------------------------- عضو هیئت مدیره     


اسماعیل داور پناه ---------------------------------------------------عضو هیئت مدیره     


علی اصغر صالحی--------------------------------------------------- عضو هیئت مدیره     


علیرضا قدرتی--------------------------------------------------------عضو هیئت مدیره و مدیر عامل   


       کاظم اکبری----------------------------------------------------------رئیس هیئت مدیره     


بهروز بلوریان--------------------------------------------------------- عضو هیئت مدیره     


اسماعیل داور پناه ---------------------------------------------------عضو هیئت مدیره     


علی اصغر صالحی--------------------------------------------------- عضو هیئت مدیره     


علیرضا قدرتی--------------------------------------------------------عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 

       کاظم اکبری----------------------------------------------------------رئیس هیئت مدیره     


بهروز بلوریان--------------------------------------------------------- عضو هیئت مدیره     


اسماعیل داور پناه ---------------------------------------------------عضو هیئت مدیره     


علی اصغر صالحی--------------------------------------------------- عضو هیئت مدیره     


علیرضا قدرتی--------------------------------------------------------عضو هیئت مدیره و مدیر عامل