مدیران شرکت کارگزاری نماد شاهدان

تیم مدیران


مدیران کارگزاری

نام

سمت

تحصیلات

آقا ی پیمان یادی میاندوآب

قائم مقام مدیر عامل و مدیر معاملات

کارشناس ارشد مدیریت مالی

خانم سوده آذری

مدیر پذیرش

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 آقای سعید علوی
 مدیر بورس کالایی
 کارشناس ارشد اقتصاد